Відповідальні за організацію доступу до публічної інформації

У Головному управлінні юстиції у Луганській області відповідальним за організацію доступу до публічної інформації визначено відділ документування та контролю. Контактний телефон (0642) 53-81-19.

Обов‘язки щодо оприлюднення публічної інформації у Головному управлінні юстиції у Луганській області покладено на відділ матеріально-технічного забезпечення. Контакнтий телефон (0642) 58-65-76.

Інформація про розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи

Необхідні запитувачам форми і бланки для отримання адміністративних послуг, подання запитів на отримання публічної інформації у Головному  управлінні юстиції у Луганській області надаються в кабінеті 125а на І поверсі будівлі, у якому розташоване управління (м.Луганськ, пл.Героїв ВВв, 3а) та у кабінеті 529 на 5 поверсі зазначеної будівлі.

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо

Доступ до публічної інформації

 

Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.


 

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.


 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.


 

Надання публічної інформації Головного управління юстиції у Луганській області здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.


 


 

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


 

Надання публічної інформації Міністерства юстиції здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.


 

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.


 

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.


 

Для оформлення запиту на отримання публічної інформації:


 

письмово: Головне управління юстиції у Луганській області, м. Луганськ, пл.. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а, 91016 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);


 

по телефону/факсом для громадян та об’єднань громадян без статусу юридичної особи - (0642) 53-81-19;netcat_files/File/guu/Dodatok%20%237%20po%20tel.doc


 

по телефону/факсом для юридичних осіб та обєднань громадян: (0642) 53-81-19.

netcat_files/File/guu/Dodatok%20%237%20po%20tel.doc


 

на електронну адресу: vdk[email protected]uprjust.lg.ua/


 

Подання громадянами запитів в усній формі за адресою – м. Луганськ, пл.. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а, кімната 125 (приймальня громадян).


 

ФОРМИ ДЛЯ ПИСЬМОВОГО ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

від фізичної особи (зразок);netcat_files/File/guu/Dodatok%20%231%20fiz_%20osoba%20pism.doc 

від юридичної особи (зразок);netcat_files/File/guu/Dodatok%20%232%20yr_%20osoba%20pism.doc

від об’єднання громадян без статусу юридичної особи (зразок).netcat_files/File/guu/Dodatok%20%233%20ob_%20gr_%20pism.doc


 

ФОРМИ ДЛЯ ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ:

від фізичної особи;netcat_files/File/guu/Dodatok%20%234(1).doc 

від юридичної особи;netcat_files/File/guu/dodatok%20%235%20yr_%20elektr.doc

від об’єднання громадян без статусу юридичної особи.netcat_files/File/guu/dodatok%20%236%20ob%20elektr.doc


 


 

ПРАВА ГРОМАДЯН, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ

«ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»


 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.


 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.


 

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.


 


 

ВІДМОВА ТА ВІДСТРОЧКА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.